Regulamin Programu Lojalnościowego 06.12.2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu Alle Moda Sp.z  o.o.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Alle Moda Sp.z o.o..

3.  Program Lojalnościowy obejmuje klientów sklepu Alle Moda pod adresem www.allemoda.eu

 

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu Alle Moda.

 

IIIWARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy zarejestrować się w sklepie Organizatora.

2. Punkty są przyznawane za różne czynności wykonane przez klienta na stronie sklepu.

6. Po zebraniu przez Klienta punktów w dowolnym momencie, klient może zamienić je na rabat.

7. Rabat nie dotyczy produktów, które w danym momencie są objęte inną akcją promocyjną.

8. Zebrane punkty są do wykorzystania w trakcie trwania programy czyli do 01.11.2021

9. Niewykorzystane punkty przepadają z dniem zakończenia programu tj. 01.11.2021

V. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

1. Klient dokonał rejestracji w sklepie : 30pkt (jednorazowo)

2. Klient złożył zamówienie: 100 pkt ( za każdy zakup)

3. Klient dodał komentarz na blog: 10 pkt (maksymalnie 100 komentarzy, 1 post = 1 komentarz)

4. Klient kliknie przycisk „Lubię to”, aby wyświetlić post na blogu: 10 pkt (maksymalnie 100 razy, 1 post = 1 polubienie)

5 Przelicznik: 1pkt = 0.1pln 100pkt=10pln

6. Promocja nie łączy się z innymi. Jeśli skorzystasz z innego rabatu podczas zakupu, punkty nie zostaną dodane.

 

VI. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VII. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Alle Moda Sp. z o.o.. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@allemoda.eu

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym marki AlleModa oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki AlleModa i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego marki AlleModa ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VIIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: kontakt@allemoda.eu

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: